Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

 

 STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

 Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2021 r., poz.790 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.).

 Marszałek województwa zapewnia organizację, finansowanie i odpowiednie warunki odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami:

 1.  polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
 2. innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
 3. innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszrze województwa 

- zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa.

 Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

Staż lekarza obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii (w tym neonatologii), chirurgii ogólnej (w tym chirurgii urazowej), położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Staż lekarza dentysty obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii (z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej) oraz medycyny ratunkowej.

Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje również szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

Ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza, sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego, wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty oraz wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.).

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, natomiast staż lekarza dentysty – 12 miesięcy. Każdego roku staż rozpoczyna się 1 października lub 1 marca i kończy uzyskaniem zaliczenia od koordynatora stażu.

Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat.

Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.

 Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana, w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. Nie przedłuża się czasu trwania stażu podyplomowego, jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat.

WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH  DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego poniżej (Wzór Nr 1 - Wzór Nr 2)

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów  na terenie województwa podkarpackiego znajduje się poniżej (Tab.1- Tab. 4).

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (podmioty lecznicze/indywidualne praktyki lekarskie/indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str.1 oraz Dz.Urz.UE L127 z 23.05.2018 r., str.2) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747-67-09, listownie: na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty: w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,a w szczególności polegające na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - dentystycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej uprawnione przepisami prawa, okręgowe izby lekarskie,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat, w oparciu o przepisy prawa dotyczące archiwizacji, przy czym kryterium dla ekspertyzy archiwalnej w przypadku podmiotów wpisanych na listę będzie wykreślenie z listy; kryteria ustalania okresu: okres przechowywania wynika z instrukcji kancelaryjnej – zgodnie z kategorią archiwalną B-10 i BE-10,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i dodatkowo jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub odmową zawarcia umowy,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowaniu),
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Potwierdzam fakt zapoznania się z treścią klauzuli:

…………………………………………..…                                                ……………………

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego