Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Logo Programu i Województwa Podkarpackiego

Województwo Podkarpackie zrealizowało w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020:

„Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

Partner Wiodący: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Klub Slovenských Turistov, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis projektu:

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat (wspólnej granicy) w obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych.

Zwieńczeniem jest realizacja skoordynowanych działań promujących nowy produkt na międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące wzdłuż całej długości granicy polsko-słowackiej. Bazuje na zasobach, które będą wytworzone w ramach projektu, a także na już istniejących zasobach własnych partnerów w postaci wykonanych już wcześniej modernizacji i rewitalizacji szlaków, zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanym już wcześniej zinwentaryzowaniu i opisaniu atrakcji na terenie Małopolski (Tatry). Projekt ma charakter nieinwestycyjny.

Cel główny projektu:

Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego: zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z powiązanymi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.

Cele szczegółowe projektu:

  • Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków turystycznych pogranicza.
  • Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego.
  • Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny.

Zadania merytoryczne Województwa Podkarpackiego:

  • organizacja konferencji otwierającej projekt;
  • organizacja eventu plenerowego.opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turystycznych tzw. POI (points of interest) według jednego, wspólnego standardu, po obu stronach granicy;
  • opracowanie przewodnika na bazie POI (polskich i słowackich) w wersjach językowych PL, SK, ENG, DE.

Działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i oznakowaniu szlaków oraz wzbogaconej infrastrukturze, a także stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki pieszej na terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.

Okres realizacji: 1.10.2018r. – 31.08.2021r.
Wartość projektu: 428 032,23 €
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%: 363 827,37 €

Więcej informacji o projekcie:

https://gorybezgranic.pttk.pl/ 

https://podkarpackie.pl/index.php/gospodarka-i-transport/projekty-pl-sk/projekt-gory-bez-granic


Tytuł projektu: Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim

Partner wiodący: Województwo Podkarpackie;

Partner projektu: Regionálna rozvojová agentúra Svidník

Opis projektu:

W wyniku uznania przez komitet UNESCO obiektów architektonicznych i miejsc przyrodniczych, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego, za unikatowe w skali ogólnoświatowej zaplanowano realizację działań mających na celu wyeksponowanie tychże obiektów tworząc produkt turystyczny – szlakiem obiektów UNESCO ukazując jednocześnie różnorodność architektoniczną i antropologiczną obszaru pogranicza. Koncepcja projektu wpisuje się w założenia Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, mikroprojekty.

Utworzenie szlaku w oparciu o 15 obiektów wraz z miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zlokalizowanymi na niewielkim obszarze sprzyja przygotowaniu zwięzłej oferty turystycznej i przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności turystycznej pogranicza. Zaplanowane z partnerem słowackim działania mające na celu oznaczenie dróg dojazdowych do obiektów tabliczkami z napisem UNESCO oraz brakującymi znakami, stworzenie nowego e-produktu, czyli wirtualnego spaceru po atrakcjach UNESCO, publikacje, warsztaty, seminarium, plener malarski są zintegrowanymi działaniami marketingowymi służącymi stworzeniu nowej, alternatywnej oferty turystycznej pogranicza polsko-słowackiego opartym na nowym transgranicznym produkcie turystycznym.

Stworzenie markowego, bo pod szyldem UNESCO, produktu turystycznego będzie miało wpływ na rozwój turystyki na tym obszarze, który kieruje się zasadą: im mniej turystów, tym mniej sprzedanych usług i odwrotnie. Większość objętych projektem obszarów: strona słowacka, północno-wschodnia część województwa podkarpackiego charakteryzuje się niską frekwencją turystyczną, mimo że potencjał zlokalizowanych tutaj atrakcji jest szczególnie bogaty.

Należy je tylko odpowiednio „wprowadzić” w powszechną świadomość turystyczną. A najlepszą metodą, aby to osiągnąć jest opracowanie i promocja zintegrowanego produktu turystycznego i temu właśnie ma służyć niniejszy projekt. Będzie on zatem oddziaływał na rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturowy obszaru pogranicza.

Projekt będzie promował rozwiązania umożliwiające podniesienie poziomu dostępności obiektów zabytkowych również dla osób niepełnosprawnych – stąd pomysł na realizację aplikacji wirtualnego spaceru.

Cele projektu:

Poprzez wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza polsko-słowackiego wykreowanie nowego produktu turystycznego, czyli Szlaku obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim. Wyeksponowanie unikatowych w skali świata obiektów budownictwa drewnianego. Na stosunkowo małym obszarze przygranicznym (objętym realizacją projektu) znajduje się kilkanaście obiektów wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, co stanowi o wyjątkowości tego miejsca i jego atrakcyjności turystycznej. Aby dotrzeć z tą informacją do szerokiej grupy odbiorców niezbędne jest podjęcie działań związanych m.in. z oznakowaniem dojazdu do obiektów stosownymi tablicami z napisem UNESCO, oraz przeprowadzenie działań promocyjnych, w tym m.in.: stworzenie wirtualnego szlaku – spaceru po obiektach UNESCO, wydanie publikacji, organizacja konferencji oraz innych wydarzeń promocyjnych.
Trwałą wartością projektu będzie zbudowanie sieci kontaktów między mieszkańcami i przedsiębiorcami pogranicza oraz poszerzenie grup interesariuszy uczestniczących we wdrażaniu wypracowanych wspólnie praktyk.

Okres realizacji: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2018
Wartość projektu: 58 348,74 €
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 49 596,42 €Tytuł projektu: Szlak Kultury Wołoskiej

Partner wiodący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”;

Partnerzy projektu: Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia SninaWojewództwo Podkarpackie; Regionálna rozvojová agentúra Svidník; Województwo Małopolskie; Związek Podhalan w Polsce; Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER; Obec Oravská Polhora, Obec Malatiná, Obec Zázrivá

Opis projektu:

Koncepcja Szlaku Kultury Wołoskiej zrodziła się w początku obecnego stulecia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, przy wsparciu miejscowego Oddziału Związku Podhalan oraz środowisk akademickich krakowskich uczelni. Po raz pierwszy zmaterializowała się w postaci opisu, map, plansz terenowych a następnie publikacji naukowych i w latach 2007-2008. Obecny projekt jest natomiast rozszerzeniem obszaru działań na region całych Karpat w Polsce i na Słowacji. Celem koncepcji jest „Zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-słowackiego za sprawą dziedzictwa kultury wołoskiej”. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującego w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór, która umożliwiła zagospodarowanie Karpat od czasów Średniowiecza. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku – imprezy pełniące rolę edukacyjno/promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Misją koncepcji jest sublimacja turystyki karpackiej, budowanie i promowanie zrównoważonej turystyki, opartej na humanitarnych i ekologicznych wzorcach, będącej narzędziem aktywnej ochrony naturalnych i kulturowych zasobów Karpat, nie zaś ich bezwzględnej eksploatacji. Równocześnie jest to droga do wzbogacenia i urozmaicenia oferty usług turystycznych w gminach karpackich, w oparciu o ich własny, często mało wykorzystany kapitał ludzki i krajobrazowy. Metodą realizacji koncepcji jest indukcja – oddolna budowa dobrych praktyk, realizacja rzeczywistych, uwieńczonych sukcesem, niewielkich, lecz licznych zamierzeń, zachęcających do naśladownictwa. Oznacza to tworzenie szlaku od niewielkich odcinków; spajanie ich w większe fragmenty i zespoły.

Cele projektu:

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Projekt Szlaku Kultury Wołoskiej (SKW) zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych. Przywrócenie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez zakładane w projekcie działania (inwentaryzację zasobów kulturowych, szkolenia i warsztaty kulturowe, publikacje na temat kultury wołoskiej, „eventy wołoskie” bazujące na cyklu pasterskim i wypasie owiec) pozwolą odkryć na nowo i przypomnieć to popadające w niepamięć dziedzictwo. Stworzenie Szlaku otworzy w przyszłości nowe, wspólne możliwości przed lokalnymi społecznościami, które bazując na kulturze wołoskiej będą mogły tworzyć własną ofertę kulturową np. poprzez warsztaty rękodzieła, lokalne imprezy wołoskie, produkcję serów itp. Turyści otrzymają natomiast motywację do odwiedzenia pogranicza PL-SK. Atrakcyjny dla turysty poszukującego autentyczności produkt turystyczny, bazujący na unikatowych wartościach lokalnej kultury przełoży się w rezultacie na wzrost docenienia pogranicza polsko-słowackiego jako destynacji turystycznej przez odwiedzających. Wzrośnie również poziom docenienia przez mieszkańców po obu stronach granicy, którym dbanie i kultywowanie tych tradycji będzie przynosiło realne i wymierne korzyści w postaci stymulacji lokalnego rozwoju gospodarczego.

Okres realizacji: 1 kwietnia 2017 – 30 października 2018
Wartość projektu: 1 849 179,11 €
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 1 571 801,98 €


Tytuł projektu: „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”

Partner wiodący: Prešovský samosprávny kraj;

Partner: Województwo Podkarpackie; Inovačné partnerské centrum; Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie; Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska; Gréckokatolícka cirkev, farnost’ Litmanová; Gréckokatolícka cirkev, farnost’ Lutina; Rímskokatolícka cirkev, farnost’ Levoča; Rímskokatolícka cirkev, farnost’ Gaboltov; Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej WsiParafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie; Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów); Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny

Opis projektu:

Dzięki realizacji projektu zostanie uzupełniona infrastruktura turystyczna i powstanie kompleksowy nowy produkt turystyczny, zainspirowany najbardziej znanym europejskim szlakiem pielgrzymkowym do Santiago de Compostela. Projekt podkreśla wartości kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe narodów słowiańskich zawarte w przesłaniu i tradycjach maryjnych.
Projekt został podzielony na kilka zadań, które są połączone merytorycznie, chronologicznie oraz logicznie. Pierwszym i podstawowym zadaniem jest stworzenie Międzysektorowej Grupy Koordynacyjnej, która będzie nadzorować osiąganie celów w perspektywie długofalowej. Jednym z namacalnych efektów pracy Grupy Koordynacyjnej będzie obszerne studium wykonalności, w którym nowy produkt zostanie szczegółowo zanalizowany w kontekście całego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc inwestycji, oprócz tego będzie zawierać projekt brakującej infrastruktury oraz koncepcję połączenia z istniejącymi szlakami turystycznymi lub pielgrzymkowymi. Dokument będzie punktem wyjścia dla kolejnych projektów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych na całym obszarze wsparcia. Równolegle ze studium będzie opracowywana koncepcja marketingu dla nowego międzynarodowego produktu turystycznego, która jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu i skuteczności promocji produktu, by mógł on być konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Promocja stanowi oddzielne zadanie projektu ze względu na oczekiwane oraz wymierne rezultaty i zostanie podzielona na tradycyjne oraz innowacyjne metody promocji.

Cele projektu:

Stworzenie spójnego zestawu działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe wartości pogranicza polsko-słowackiego. Projekt wspierać będzie także promocję innych atrakcji turystycznych miejsc położonych na szlaku pielgrzymkowym. Polska i Słowacja to kraje ze znacznym potencjałem dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej, która może zająć znaczące miejsce w wachlarzu oferowanych na pograniczu polsko-słowackim produktów turystycznych. Do głównych działań realizowanych przez Województwo Podkarpackie w ramach projektu należeć będą m.in: współudział w opracowaniu studium wykonalności informującego o zasobach turystycznych możliwych do wykorzystania w turystyce pielgrzymkowej na obszarze pogranicza; organizacja konferencji i warsztatów dla branży turystycznej i innych zainteresowanych podmiotów w zakresie przygotowania oferty turystycznej i promocji projektu; działania informacyjno promocyjne, w tym opracowanie przewodnika, organizacja koncertów i spotkań, objazdy studyjne, promocja w czasie targów i innych wydarzeń, aplikacja mobilna, tematyczne gadżety promocyjne; wytyczenie i opracowanie wirtualnego transgranicznego szlaku pielgrzymkowego. Część podkarpackich partnerów projektu realizować będzie także działania inwestycyjne, polegające na budowie infrastruktury dla pielgrzymów w zakresie turystycznego zagospodarowania otoczenia sanktuariów – m.in. parkingi, chodniki, ułatwienia dla niepełnosprawnych, miejsca wydarzeń kulturalno-religijnych, tzw. „mała architektura”, punkty informacji, oznakowanie i oświetlenie, place zabaw dla dzieci, sanitariaty, itp.

Okres realizacji: 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018
Wartość projektu: 4 081 000,26 €
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 3 414 262,95 €


Tytuł projektu: "W sercu Karpat – granica, która łączy"

Partner wiodący: Województwo Podkarpackie.

Partner: Regionálna rozvojová agentúra Svidník

Opis projektu:

Osnową projektu jest obecność w obrębie województwa podkarpackiego i sąsiadującego z nim fragmentu Słowacji swoistej jakości geograficznej, jaką jest granica między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi (KW). Projekt stawia sobie za cel wykorzystanie tego faktu do promocji tej części polsko-słowackich Karpat, gdyż granica ta ma wszelkie dane ku temu, by stać się znaczącą atrakcją turystyczną, a tym samym medialnie nośnym znakiem firmowym tego fragmentu polsko-słowackiego pogranicza. Tym samym pozostające w jej obrębie inne walory turystyczne zyskają wspólny, z definicji „karpacki” (ponadlokalny), wyróżnik. Mogą, bowiem, legitymizować się tym, że znajdują się w miejscu, gdzie KZ spotykają się z KW. Na kuli ziemskiej jest tylko jedno takie miejsce i znajduje się ono właśnie w tej części polsko-słowackiego pogranicza. Na popularyzacji granicy między KZ a KW szczególnie dużo skorzystają polskie i słowackie pogórza, które obecnie, jak pokazuje doświadczenie, w ogóle pozostają poza zainteresowaniem turystów poszukujących atrakcji sygnowanych nazwą „Karpaty”. Pod egidą marki budowanej na granicy między KZ a KW również one mogą zaistnieć jako znacząca część Karpat. Zaistnieć w turystycznym wymiarze, bo w geograficznym są tam od zawsze.

Cele projektu:

A. Wytyczenie przebiegu granicy między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi (KW). By granica między KZ a KW mogła być wykorzystana jako narzędzie promocyjne najpierw musi zostać wskazana linia jej przebiegu. Jak dotąd nikt nie pokusił się o to, by dla celów turystycznej promocji na obszarze polsko-słowackiego pogranicza, gdzie jej obecność jest niekwestionowanym faktem, dokładnie zlokalizować węzłowe punkty granicy między KZ a KW na całej jej długości. Zatem, by móc ją wykorzystać w działaniach promocyjnych jest konieczne, by potencjalny turysta mógł tę granicę realnie rozpoznać w terenie. Wówczas dopiero, bowiem, granica między KZ a KW może stać się przedmiotem turystycznego zainteresowania. Taka jest bowiem magia wszelkich granicznych miejsc (typu: środek miasta, miejsce styku granic trzech państw itd), że szybko stają się turystyczną atrakcją.

B. Poinformowanie ogółu społeczeństwa (w szczególności podmioty zajmujące się promocją i rozwojem turystyki oraz turystów) o linii przebiegu granicy między KZ a KW. Ważne jest, aby wiedza ta stała się trwałym elementem turystycznej informacji o polsko-słowackim pograniczu, bo to gwarantuje skuteczne zakorzenienie się jej w świadomości ogółu, co następnie przekłada się na turystyczną popularność miejsc, w obszarze których granica między KZ a KW jest zlokalizowana.

C. Wykorzystanie granicy między KZ a KW w działaniach promujących polsko-słowackie pogranicze. Wytyczona granica między KZ a KW, sama w sobie będąc turystyczną atrakcją, w pełni ujawni swój marketingowy potencjał, gdy stanie się pretekstem do kolejnych transgranicznych działań promujących polsko-słowackie pogranicze.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2018 r.

Wartość projektu: 58 160,55 €

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - 49 436,46 €

 

Logo programu i województwa podkarpackiego

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego