Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Miniatura artykułuUdzielenie pomocy finansowej powiatowi lubaczowskiemu, przesunięcia budżetowe, wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz objęcie przez Województwo Podkarpackie udziałów w spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”, zdominowały dyskusję na XLV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

 

Marszałek Władysław Ortyl omówił na sesji zmiany w budżecie województwa oraz w Wieloletniej Perspektywie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2045:

Na dzisiejszej sesji pracujemy na rzecz zmian w budżecie, które będą miały miejsce. W zakresie dochodów zwiększamy plan o ponad 23,6 mln zł, w zakresie wydatków zwiększamy plan o prawie 34,5 mln zł, w tym zwiększamy kwoty na realizacje inwestycji drogowych w kwocie 19,5 mln zł. Są to głównie inwestycje, które przywracamy do finansowania z niewykonania z przyszłego roku, ale także z przesunięć wynikających z niemożliwości realizacji w tym czasie. Udzielamy również dotacji celowej Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 w Rzeszowie oraz Wojewódzkiemu Domu Kultury. Wspieramy też Powiat Rzeszowski w realizacji zadań drogowych oraz Powiat Lubaczowski w realizacji działań w zakresie muzeum Kresów. Tę powiatową jednostkę warto wspierać zwłaszcza, że współpracuje z naszym wirtualnym Muzeum Kresów – mówił marszałek Ortyl.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w łącznej kwocie 134 tys. zł. Aż 100 tys. zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na utrzymanie, eksploatację oraz ubezpieczenie obiektów i muzealiów należących do Muzeum Kresów w Lubaczowie, a także przygotowanie wystaw muzealnych związanych z kresami dawnej Rzeczypospolitej w siedzibie głównej muzeum oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Natomiast 34 tys. zł zostanie przeznaczone na budowę budynku magazynowego dla muzeum.

Pomoc została także przyznana powiatowi rzeszowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”.

Dzięki dokonanym przesunięciom w budżecie województwa podkarpackiego, prawie 500 tys. zł dotacji trafi do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na doposażenie Zakładu Patomorfologii. W ramach dotacji planowany jest zakup skanera do preparatów histopatologicznych w celu poprawy jakości i skrócenia czasu diagnostyki  pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki pacjentów pediatrycznych.

Z kolei dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie została udzielona dotacja w kwocie 140 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na remont pomieszczenia gospodarczego z adaptacją na archiwum zakładowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia zapewniającego dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ponad 18 mln zł zostanie przeznaczone na zakończenie trzech inwestycji drogowych na Podkarpaciu: budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle, w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020, modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród, w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -  Ukraina 2014-2020.

Dotacja celowa w wysokości 625 tys. zł została również przyznana powiatowi mieleckiemu na realizację powierzonego zadania pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w miejscowości Wola Mielecka”.

Jednym z punktów sejmiku było wystąpienie dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Marka Cierpiał-Wolana, który zaprezentował sytuację gospodarczą województwa w okresie pandemii:

PKB brutto województwa podkarpackiego w 2020 roku wyniósł 89,2 mld zł i był niższy od poprzedniego roku o 0,6 mld zł. Jesteśmy w grupie trzech województw, które odnotowały niższy PKB, obok województwa śląskiego i pomorskiego, co wynika z faktu, że w wytwarzaniu PKB naszego województwa dominuje przemysł, co jest cechą charakterystyczną Podkarpacia. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca również spadł z 42 225 w 2019 roku do 41 937 w 2020 roku. Jeśli zaś chodzi o dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w 2021 roku, to jest ona dosyć duża. Przyrost jest dość imponujący w porównaniu do pozostałych regionów. Natomiast dynamika sprzedaży w produkcji budowlano-montażowej jest również dość wysoka i plasuje województwo w pierwszej szóstce województw w kraju. Z kolei w dynamice sprzedaży detalicznej mamy przyrost o 13 proc, zatem plasujemy się pośrodku. Natomiast biorąc pod uwagę udział specjalizacji wiodących w sprzedaży wyrobów i usług ogółem, to lotnictwo wynosi 22 proc, motoryzacja – 14 proc. oraz zakwaterowanie i gastronomia – niecały jeden procent – mówił dyrektor Marek Cierpiał-Wolan.

Wicemarszałek Ewa Draus odniosła się do prezentowanych statystyk:

W naszym Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym stale monitorujemy sytuację gospodarczą i społeczną, gdyż opiera się na rzetelnych danych. W tym celu współpracujemy również z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, właśnie po to żeby móc reagować wyprzedzająco na działania i sytuacje, które pojawiają się w naszym województwie. Analizując naszą kondycję gospodarczą i społeczną to od wielu lat widzieliśmy bardzo pozytywne tendencje. W ostatnich latach wzrastał PKB brutto i PKB na 1 mieszkańca. Pandemia zahamowała te tendencje, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój dużych przedsiębiorstw, ale nasza regionalna gospodarka mimo wszystko okazała się odporna – mówiła wicemarszałek Draus.

Sejmik podjął także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Uchwała miała związek z wprowadzeniem 20 kwietnia 2021 roku przez Sejm RP możliwości utworzenia młodzieżowego sejmiku województwa.

Ustawa umożliwia sejmikom województw na wyrażenie zgody na utworzenie młodzieżowego sejmiku województwa z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu województwa lub podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska. To właśnie do województw należy wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców województwa, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.

Powołanie Młodzieżowego Sejmiku pozwoli młodzieży uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, reprezentować interesy młodych mieszkańców województwa, zgłaszać swoje pomysły i opiniować decyzje mające wpływ na politykę samorządu wobec młodzieży. Członkowie Młodzieżowego Sejmiku będą mogli uczestniczyć w opracowywaniu, opiniowaniu dokumentów strategicznych i innych ich dotyczących, a także będą upowszechniać ideę samorządności wśród społeczności młodych z Województwa Podkarpackiego. Młodzieżowy sejmik województwa będzie miał charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Będzie mógł zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

Ten sejmik młodzieżowy jest budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. W kancelarii sejmiku jest pracownik, który będzie ten sejmik młodzieżowy w sposób aktywny animował. Ja jestem wielkim zwolennikiem takich rozwiązań i będę w dalszym ciągu chciał wspierać działania tego sejmiku, słyszeć jego głos i aktywizować tę młodzież. Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Radni dokonali również korekty w regulaminie Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Dzięki nim zrezygnowano z warunku, który uzależniał prawo do składania wniosku od ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (w przypadku stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężnej).

Radni podczas sesji wyrazili także zgodę na objęcie przez Województwo Podkarpackie 80 001 udziałów w spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Sp. z o.o. Zarząd Spółki zwrócił się z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8 000 000,00 zł. Intencją Zarządu Spółki jest aby wnioskowana kwota dokapitalizowania stanowiła refundację wkładu własnego do zrealizowanych projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Czesław Łączak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Podkarpackiego odniósł się do kwestii objęcia udziałów w Porcie Lotniczym:

W 2010 roku ta atmosfera do wspierania rozwoju Portu Lotniczego w Jasionce ze strony Platformy Obywatelskiej nie była zbyt przychylna. My przyjęliśmy inne rozwiązanie i ono się sprawdziło, jest dobre i mamy satysfakcję. W tym kontekście wspomnę, że różne było podejście do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Tam też okazało się, że ta nasza inwestycja jest przydatna, jest dobra i będzie służyć nam wszystkim. Jeśli chodzi o zaangażowanie innych, tę strukturę kapitałową to jest nadzieja, że pojawi się jeszcze jeden partner. Istotne jest, że była informacja, że jest takie otwarcie ze strony Rzeszowa - bo jak mówi prezes spółki Portu Lotniczego - lotnisko uzyskało, czy uzyska ze strony Rzeszowa ponad 1 mln złotych na działalność bieżącą w zakresie działań marketingowych. Bądźmy dobrej myśli, dobrze, że te dwa obiekty sąsiadujące ze sobą są teraz przydatne w tym czasie – mówił wiceprzewodniczący Łączak.

Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala
Biuro Prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego