Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

 

Zestaw znaków informacyjnych związanych z dofinansowaniem z funduszy europejskich

 

„Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo”

Beneficjent projektu: Województwo Podkarpackie

Tytuł projektu: „Analiza problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo”.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest sporządzenie opracowania, które dokona analizy problemu ochrony bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo.

Zakres opracowania:

  1. Szczegółowa identyfikacja obszarów w województwie podkarpackim bez dostępu do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną.
  2. Analiza potrzeb i możliwości zaopatrzenia ludności na terenie województwa podkarpackiego w wodę pitną dobrej jakości ze wskazaniem najlepszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych.
  3. Analiza zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz bioróżnorodności związanych ze zidentyfikowanymi problemami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, między innymi emisją biogenów, prowadzącą do eutrofizacji siedlisk, w poszczególnych gminach województwa, na obszarach położonych poza aglomeracjami ze szczególnym uwzględnieniem istniejących form ochrony przyrody.
  4. Analiza potrzeb i możliwości zastosowania rozwiązań dotyczących gospodarki ściekowej poza aglomeracjami ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o niskim wskaźniku skanalizowania/zwodociągowania z uwzględnieniem istniejących barier np. ukształtowanie terenu, rozproszona zabudowa, również w odniesieniu do istniejących form ochrony przyrody.
  5. Wskazanie najlepszych rozwiązań technologicznych w zakresie rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej na danym terenie z uwzględnieniem efektywności kosztowej wykonania danego obiektu oraz możliwością odprowadzania/odbioru tych ścieków.

Planowane efekty: Efektem rzeczowym projektu będzie dokumentacja, na podstawie której możliwe będzie ujęcie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 i realizowanie inwestycji mających na celu rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa.

Czas realizacji projektu: II-IV kwartał 2021r.

Wartość projektu: 430 500,00zł

Wkład Funduszy Europejskich. 430 500,00zł (100%),

Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego