Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

Warunki przyznawania

Stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, w tym osobom niepełnosprawnym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 

 • uprawiające gry zespołowe w kategorii seniorów,
 • uprawiające sport zawodowo.

Stypendium może otrzymać zawodnik startujący w kategorii wiekowej: junior młodszy, junior, młodzieżowiec lub senior, spełniający łącznie następujące warunki:

 • jego miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie woj. podkarpackiego, w której ten przebywa z zamiarem stałego pobytu,
 • uprawia dyscyplinę ujętą w wykazie sportów Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM), prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla sportu,
 • spełnia jedno zponiższych kryteriów wynikowych:
  • w roku składania wniosku reprezentował Polskę jako członek Kadry Narodowej w:
   • Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF),
   • Młodzieżowych Igrzyskach Olimppijskich (YOG),
   • Uniwersjadzie (UNI),
   • Mistrzostwach Europy (ME),
   • Mistrzostwach Świata (MŚ),
   • Igrzyskach Olimpijskich (IO)
  • w roku składania wniosku zdobył medal Mistrzostw Polski,

Zawodnik, który w roku ubiegania się o stypendium jest stypendystą i nie spełnił żadnego z ww. kryteriów, musi spełnić jedno z poniższych kryteriów wynikowych:

 • w roku składania wniosku o stypendium zajął miejsca od IV do VI w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec,
 • w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium reprezentował Polskę jako członek KN w EYOF, YOG, UNI, ME, MŚ, IO,
 • w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium zajął miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, senior.

Kryterium wynikowe, związane ze zdobyciem medalu MP uważa się za spełnione, jeśli w rywalizacji, w której uzyskano wymagany wynik, wzięło udział co najmniej 8 zawodników w konkurencjach indywidualnych lub co najmniej 6 zespołów w konkurencjach wieloosobowych i drużynowych.

Kryterium wynikowe, związane z zajęciem miejsc IV do VI w MP, uważa się za spełnione, jeśli w rywalizacji, w której uzyskano wymagany wynik, wzięło udział co najmniej 10 zawodników lub zespołów.

Przez Mistrzostwa Polski należy rozumieć Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Polski, w których zawodnicy zdobywają punkty zaliczane do systemu współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonego przez Ministerstwo właściwe dla sportu.  

Składanie wniosku

Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez pełnoletnich zawodników. W przypadku, gdy w dniu składania wniosku Wnioskodawca jest niepełnoletni, wniosek w jego imieniu składa jego rodzic lub opiekun prawny.

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w terminie do 31 grudnia każdego roku (decyduje data wpływu do Urzędu). W przypadku stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia.

Wniosek o stypendium dla zawodników (plik MS Word).

Do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie do celów wypłaty stypendium" (plik MS Word)

Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
 • niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków przyznawania,
 • rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o stypendium;
 • nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.

 

Ocena wniosku

Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, która polega na przyznaniu punktów (P) wg wzoru:

P = (SSM · WKW · WSSM) + KN + ST

gdzie:

 • SSM – punkty zdobyte dla Województwa Podkarpackiego w ramach SSM:
  • w konkurencjach indywidualnych – punkty zdobyte przez zawodnika za najlepszy uzyskany wynik w SSM, a w przypadku osób niepełnosprawnych ich równowartość w SSM w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej,
  • w konkurencjach wieloosobowych (np. deble, trójki, sztafety) – równowartość punktów zdobytych w SSM przez zespół,
  • w konkurencjach drużynowych (np. hokej na lodzie, koszykówka, piłka nożna) – iloraz punktów SSM zdobytych przez drużynę i liczby 6,
 • WKW – waga kategorii wiekowej, która przyjmuje następujące wartości:
  • dla kategorii juniora młodszego - 2,0
  • dla kategorii juniora - 1,0
  • dla kategorii młodzieżowca - 0,5
 • WSSM – wskaźnik, obliczany dla roku zdobywania punktów w ramach SSM jako iloraz liczby województw w klasyfikacji województw w danej dyscyplinie w SSM i miejsca zajętego przez Woj. Podkarpackie, którego wartość wynosi:
  • 1,0 - dla ilorazu mniejszego lub równego 1,3
  • 1,5 - dla ilorazu większego od 1,3 i mniejszego lub równego 1,5
  • 1,8 - dla ilorazu większego od 1,5 i mniejszego lub równego 3,0
  • 2,0 - dla ilorazu większego od 3,0.
 • KN – punkty za najlepszy wynik zawodnika uzyskany w Kadrze Narodowej, wg poniższej punktacji:
  • w EYOF, Uniwersjadzie, ME, MŚ:
   - 15 pkt. za udział,
   - 30 pkt. za medal,
  • w YOG oraz Igrzyskach Olimpijskich:
   - 20 pkt. za udział,
   - 40 pkt. za medal.
 • ST – punkty dla osoby będącej stypendystą sportowym Województwa Podkarpackiego w roku składania wniosku – 25 pkt.

Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzana jest lista rankingowa kandydatów do stypendium wg malejącej liczby punktów.

Wysokość i wypłata

Stypendia przyznawane są na okres od 1 stycznia do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach indywidualnych może wynosić:

 • dla juniorów młodszych od 100 zł do 400 zł brutto miesięcznie,
 • dla juniorów od 200 zł do 500 zł brutto miesięcznie,
 • dla młodzieżowców od 300 zł do 700 zł brutto miesięcznie,
 • dla seniorów od 400 zł do 1000 zł brutto miesięcznie

Maksymalna wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi konkurencjach wieloosobowych lub dyscyplinach drużynowych w poszczególnych kategoriach wiekowych nie może przekroczyć połowy ww. kwot wymienionych.

Zawodnikowi, który spełnienia jedynie kryterium jakim jest zajęcie miejsc IV-VI w MP, może zostać przyznane stypendium w wysokości nie wyższej niż wysokość stypendium otrzymywanego w roku składania wniosku.

Zawodnikowi, który spełnia jedynie kryterium wynikowe za rok poprzedzający rok składania wniosku, może  zostać przyznane stypendium w wysokości nie wyższej niż połowa wysokości stypendium otrzymywanego w roku składania wniosku.

Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy. Wraz z pierwszą wypłatą wypłacane jest wyrównanie za miesiące od początku okresu na jaki przyznano stypendium.

 
Wstrzymanie stypendium
 
Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku:
 • zaniedbywania przez stypendystę obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia,
 • nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy, lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.

Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres wstrzymania, nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu ustania ww. przyczyn.

Pozbawienie stypendium

Stypendysta zostaje pozbawiony stypendium, jeśli:

 • zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany,
 • posiada miejsce zamieszkania poza województwem podkarpackim,
 • podpisał kontrakt zawodowy,
 • został prawomocnie skazany,

Pozbawienie stypendium następuje od miesiąca następnego po miesiącu zaistnienia ww. przyczyn.

Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach przez okres sześciu miesięcy.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego