Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Podkarpacki System Informacji Medycznej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013, osi priorytetowej 3 planowany jest projekt o nazwie „Podkarpacki System Informacji Medycznej"(PSIM).  Ma być to system teleinformatyczny służący gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. W planowanym projekcie udział wziąć ma dwadzieścia dziewięć jednostek, w tym osiem szpitali wojewódzkich, dziewiętnaście powiatowych i miejskich.

Mając na uwadze modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych działających na terenie placówek służby zdrowia, umożliwienie komunikowania się obywateli z placówkami, zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także podniesienie efektywności działania tychże placówek, dnia 21 lipca podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, dziewiętnastoma Powiatami oraz Miastem Rzeszowem. Wszystkie te placówki są organami założycielskimi dla jednostek szpitalnych znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego.

Uchwałą nr 212/4053/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął projekt wybranych do Indykatywnej listy projektów indywidualnych w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W dniu 1 września 2009 r. projekty wybrane do Indykatywnej listy zostały poddane procesowi konsultacji społecznych prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej Wrota Podkarpackie

Podkarpacki System Informacji Medycznej będzie umożliwiał wymianę informacji pomiędzy:

• usługodawcami - w zakresie wymiany drogą elektroniczną dokumentacji medycznej, automatycznego dostępu do dokumentów elektronicznych związanych z kontynuacją leczenia oraz dostępu usługodawców do informacji o stanie zdrowia usługobiorcy lub stosowanych poprzednio metodach leczenia;

• usługobiorcami a usługodawcami - umawianie się na wizyty on-line, monitorowanie statutu na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych w trybie on-line oraz elektroniczne przypominanie o terminie wizyty; pozwoli to wyeliminować możliwości zapisywania się usługobiorców na listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia u kilku usługodawców;

• usługobiorcami a PSIM - poprzez udostępnienie usługobiorcy dostępu do elektronicznego modułu danych medycznych zawierającego informacje o planowanych i udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej;

• usługodawcą a PSIM - poprzez umożliwienie wygenerowania z systemu raportów statystycznych i rozliczeń;

• usługodawcami a płatnikiem - poprzez generowanie raportów niezbędnych do rozliczenia z NFZ;

• PSIM a rejestrami medycznymi - w zakresie udostępniania danych statystycznych, danych o zachorowaniach, planowanych i udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej i usługach medycznych i innych danych niezbędnych do określenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne lub usługi medyczne oraz zarządzania zasobami i finansami systemu ochrony zdrowia.

Priorytety projektu PSIM:

1. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych w zakresie dostępu do danych medycznych obywateli, dzięki której możliwe będą: poprawa jakości procesu leczenia, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i optymalizacja kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentacji medycznej.

2. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia w regionie w zakresie procesów związanych z organizacją świadczeń, co podniesie efektywność ekonomiczną systemu ochrony zdrowia i zwiększy dostępność do usług dla obywateli.

3. Zapewnienie wsparcia dla procesów związanych z planowaniem, realizacją i kontrolą procesów, aby usprawnić w ten sposób zarządzanie ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym.

4.  Wprowadzenie mechanizmów zapewniających transparentność systemu ochrony zdrowia w regionie z punktu widzenia obywatela, uzyska się w ten sposób poprawę dostępu do informacji o zakresie, miejscu i warunkach realizacji świadczeń zdrowotnych oraz zapewniani dostęp do usług informacyjnych realizowanych interaktywnie przez sieć rozległą. 5.     Standaryzacja systemów informatycznych na poziomie warunków technicznych, zakresu i sposobu przetwarzania danych w celu zapewnienia warunków do realizacji priorytetów 1-4 i poprawy zarządzania oraz warunków świadczenia usług na poziomie jednostki. 

Do pobrania: Podkarpacki System Informacji Medycznej (PDF)
Do pobrania: Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" (PDF)
                        Aneks nr 1 (PDF)
 

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego