Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Wykaz usług aktualny na dzień 20 listopada 2014 r.

Poziom I

Lp.

Nazwa usługi

1

Korekty gruntów rolnych – osoby fizyczne.

2

Wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.

3

Korekty gruntów rolnych – osoby prawne.

4

Wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.

5

Korekta podatku leśnego – osoby fizyczne.

6

Wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne.

7

Korekta podatku leśnego – osoby prawne.

8

Wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.

9

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne.

10

Korekta podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

11

Dane nieruchomości – osoby fizyczne.

12

Wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

13

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby prawne.

14

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne.

15

Dane nieruchomości – osoby prawne.

16

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – osoby prawne.

17

Wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne.

18

Korekta podatku od środków transportowych – osoby fizyczne.

19

Wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych – osoby fizyczne.

20

Korekty podatku od środków transportowych – osoby prawne.

21

Wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych – osoby prawne.

22

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

23

Ulgi w podatkach (umorzenia, odroczenia, raty) – osoby fizyczne.

24

Ulgi w podatkach (umorzenia, odroczenia, raty) – osoby prawne.

25

Ulgi w podatkach od spadku i darowizn stanowiącym dochód gminy, a realizowanych przez urząd skarbowy.

26

Ulgi w podatku od czynności cywilno-prawnych i karty podatkowej stanowiącym dochód gminy, a realizowanym przez urząd skarbowy.

27

Uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych.

28

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

29

Uzyskanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego.

30

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

31

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

32

Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

33

Zezwolenie na rozpowszechnianie i rozprowadzanie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

34

Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji ze środków PFRON.

35

Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych ze środków budżetu Gminy.

36

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

37

Wydanie decyzji administracyjnej na prowadzenie robót w pasie drogi.

38

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

39

Wydawanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

40

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu, włączenia ulicy, budowy lub przebudowy drogi.

41

Wydawanie warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego gminy.

42

Wydawanie warunków technicznych dla budowy urządzeń oświetlenia ulicznego gminy.

43

Nadanie imienia szkole lub placówce oświatowej.

44

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.

45

Wpis do ewidencji szkół niepublicznych.

46

Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej (gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola).

47

Dofinansowanie wypoczynku wyjazdowego/stacjonarnego zimowego i letniego dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i oraz placówki oświatowe prowadzone przez gminę.

48

Dofinansowanie krajowych wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów prowadzonych przez gminę.

49

Dotacje na zajęcia pozalekcyjne lub inne przedsięwzięcia dla szkół prowadzonych przez powiat.

50

Stypendia socjalne ze środków unijnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

51

Stypendia socjalne ze środków unijnych dla studentów z obszaru powiatu.

52

Dofinansowanie obozów, seminariów i warsztatów naukowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę.

53

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

54

Zbywanie mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych

55

Wydanie karty parkingowej dla osób o obniżonej sprawności ruchowej.

56

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

57

Wykupienie mieszkania zakładowego.

58

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

59

Zmiana danych objętych ewidencją gruntów.

60

Zajęcie nieruchomości.

61

Odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne.- porównać z poz. 72

62

Przyjęcie do zasobu operatu pomiarowego dotyczącego inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz przyłączy uzbrojenia podziemnego.

63

Przyjęcie do zasobu operatu pomiarowego dotyczącego podziału działki (przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział).

64

Przyjęcie do zasobu operatu pomiarowego dotyczącego rozgraniczenia działki.

65

Przyjęcie do zasobu operatu pomiarowego dotyczącego wznowienia znaków lub wyznaczenia punktów granicznych działek.

66

Przyjęcie do zasobu operatu pomiarowego z inwentaryzacji powykonawczej budynku lub budowli.

67

Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków.

68

Wyciąg z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków .

69

Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków.

70

Wpis do ewidencji klubów sportowych.

71

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego..

72

Wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych.

73

Wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

74

Wykreślenie z ewidencji klubów sportowych.

75

Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

76

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

77

Zezwolenie na procesję, pielgrzymkę lub inne uroczystości o charakterze religijnym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych gminy.

78

Dotacja na organizację imprezy z zakresu kultury lub ochrony dóbr kultury albo sportu i turystyki.

79

Nadanie uprawnień pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego.

80

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.(imprezy na drogach)

81

Utworzeniu stowarzyszenia zwykłego.

82

Utworzenie terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

83

Zmiana składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia.

84

Pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów szkolenia.

85

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

86

Jednorazowe środki finansowe z Funduszu Pracy na działalność podejmowaną na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej.

87

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

88

Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

89

Finansowanie szkolenia organizowanego przez PUP.

90

Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.-

91

Aktywizacja zawodowa repatrianta.

92

Rozpatrywanie wniosków repatriantów o przyznanie pomocy na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego.

93

Rozpatrywanie wniosków repatriantów o zwrot części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

94

Rozpatrywanie wniosków pracodawców o zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta.

95

Pomoc dla repatriantów na podstawie decyzji Starosty!!!!!!

96

Nauczanie indywidualne.

97

Kształcenie specjalne.

98

Pobyt w ośrodkach wychowawczych.

99

Wydawanie skierowania do kształcenia specjalnego (w specjalnych przedszkolach , szkołach i oddziałach specjalnych oraz ośrodkach).

100

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

101

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia.

102

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

103

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

104

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

105

Uzyskanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.

106

Pożyczki ze środków PFRON.

107

Przyznanie dofinansowania do likwidacji barier komunikacyjnych.

108

Przyznanie dotacji do likwidacji barier architektonicznych.

109

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

110

Dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowych.

111

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, adaptacja pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu.

112

Zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

113

Pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.

114

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy.

115

Zatwierdzenie projektu budowlanego.

116

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.

117

Zgłoszenie obiektu budowlanego do rozbiórki.

118

Wykonywanie obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

119

Wydawanie zaświadczenia na przeprowadzenie badań psychologicznych.

120

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

121

Odstępstwo od warunków technicznych.

122

Uzgadnianie dokumentacji projektowej.

123

Wydanie wyrysu z operatu ewidencyjnego.

124

Wydanie wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

125

Wydanie zgody na budowę grobu murowanego.

126

Wydanie zgody na rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za nienaruszalność grobu ziemnego czasowego.

127

Wydanie zgody na rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za użytkowanie gruntu pod grób murowany.

128

Wydanie zgody na remont grobu murowanego lub nagrobka.

129

Wydanie zgody na wymianę lub montaż nagrobka.

130

Wydanie zgody na dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym pod wylewkę rabatkę lub ławkę.

131

Zaświadczenie o okresie pracy na gospodarstwie rolnym.

132

Pozwolenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy.

133

Przyznanie uprawnień do prowadzenia badań technicznych pojazdów.

134

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

135

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

136

Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy.

137

Rozpatrywanie i i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu

138

Uzyskiwanie zezwolenia na czas określony i czas nieokreślony na przejazdy po drogach publicznych gminy pojazdów nie normatywnych.

139

Pozwolenie wodno-prawne.

140

Legalizacja urządzenia wodnego.

141

Zatwierdzenie statutu spółki wodnej.

142

Ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka powstała.

143

Wydawanie decyzji ustalających linie brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi.

144

Wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej.

145

Pozwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji.

146

Wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

147

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

148

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

149

Wydawanie zaświadczenia o położeniu budynku.

150

Udostępnienie informacji geologicznej.

151

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych.

152

Wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

153

Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin.

154

Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej.

155

Zgłoszenie ofert pracy

156

Pozwolenie na wycinkę drzew w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

157

Udostępnienie do wglądu dokumentacji budowlanej

158

Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

159

Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu w przypadku wypadków losowych.

160

Wydawanie zezwolenia na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny.

161

Dotacja na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów.

162

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

163

Dopisanie współnajemcy.

164

Zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.

165

Uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody.

166

Uznanie określonego terenu za użytek ekologiczny.

167

Uznanie określonego terenu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

168

Założenie parku miejskiego.

169

Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu.

170

Naliczanie kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności.

171

Nabijanie numerów na pojazdach

172

Zgłoszenie budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

173

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

174

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

175

Wydanie zaświadczenia w sprawie dochodowości gospodarstwa

176

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym

177

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

178

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

179

Wniosek o aktualizację danych objętych umową zaopatrzenia w wodę

180

Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków

181

Wniosek o aktualizację danych objętych umową zaopatrzenia w wodę

182

Wniosek o zezwolenie na realizację przyłączy wodociągowego

183

Wniosek o zezwolenie na realizację przyłączy kanalizacyjnego

184

Wniosek o odcięcie dopływu wody

185

Wniosek o przywrócenie dopływu wody

186

Wniosek o odcięcie możliwości odprowadzania ścieków

187

Wniosek o przywrócenie możliwości odprowadzania ścieków

188

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza dodatkowego do naliczania wody bezpowrotnie zużytej

189

Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

190

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

191

Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego

192

Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk

193

Wniosek o uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody

194

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

195

Wniosek o założenie parku miejskiego

196

Opiniowanie rocznych planów łowieckich

197

Udzielanie dotacji na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów

198

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

199

Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego celem lokalizacji namiotu cyrkowego

200

Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego celem lokalizacji wesołego miasteczka

Poziom II

Lp.

Nazwa usługi

1

Dane nieruchomości – osoby fizyczne.

2

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

3

Dane nieruchomości – osoby prawne.

4

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – osoby prawne.

5

Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby fizyczne.

6

Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby prawne.

7

Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby fizyczne.

8

Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby prawne.

9

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

10

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne.

11

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne.

12

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

13

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby prawne.

14

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne.

15

Wydanie zaświadczenia w sprawie dochodowości gospodarstwa

16

Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

17

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym

18

Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych – osoby prawne.

19

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

20

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

21

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

22

Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

23

Wniosek na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć.

24

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

25

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

26

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

27

Wniosek o aktualizację danych objętych umową zaopatrzenia w wodę

28

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

29

Wniosek o nadanie imienia szkole lub placówce oświatowej.

30

Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych.

31

Wniosek o uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej (gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola).

32

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku wyjazdowego/stacjonarnego zimowego i letniego dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i oraz placówki oświatowe prowadzone przez gminę.

33

Wniosek o dofinansowanie krajowych wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów prowadzonych przez gminę.

34

Wniosek o zasiłek szkolny.

35

Wniosek o dotację na realizację zadań z dziedziny oświaty.

36

Wniosek o dotację na zajęcia pozalekcyjne lub inne przedsięwzięcia dla szkół prowadzonych przez powiat.

37

Wniosek o stypendium socjalne ze środków unijnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

38

Wniosek o stypendium socjalne ze środków unijnych dla studentów z obszaru powiatu.

39

Wniosek o dofinansowanie obozów, seminariów i warsztatów naukowych uczniów szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez gminę.

40

Wniosek o dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z promocji i edukacji zdrowotnej.

41

Wniosek o dotację na prowadzenie szkoły lub placówki oświatowej.

42

Wydanie karty parkingowej dla osób o obniżonej sprawności ruchowej.

43

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

44

Wniosek o wydzierżawienie gruntów stanowiących własność gminy.

45

Wniosek o naliczenie lub aktualizację opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

46

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

47

Wniosek o wykupienie mieszkania zakładowego.

48

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

49

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

50

Wniosek o udzielenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne.

51

Wniosek o przyjęcie do zasobu operatu pomiarowego dotyczącego inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz przyłączy uzbrojenia podziemnego.

52

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków.

53

Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków.

54

Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków.

55

Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych.

56

Wniosek o wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

57

Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych.

58

Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

59

Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubów sportowych.

60

Wniosek o zgodę na procesję, pielgrzymkę lub inne uroczystości o charakterze religijnym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych gminy.

61

Wniosek o dotację na organizację imprezy z zakresu kultury lub ochrony dóbr kultury albo sportu i turystyki.

62

Wniosek o pożyczkę z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów szkolenia.

63

Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

64

Wniosek o jednorazowe środki finansowe z Funduszu Pracy na działalność podejmowaną na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej.

65

Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

66

Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

67

Wniosek o orzeczenie niepełnosprawności do 16 roku życia.

68

Wniosek o ustalenie terminu badania przez komisję ds. niepełnosprawnych.

69

Wniosek o uzyskanie prawa do ulg i uprawnień.

70

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

71

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.

72

Wniosek o pożyczkę ze środków PFRON.

73

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier komunikacyjnych.

74

Wniosek o dotację do likwidacji barier architektonicznych.

75

Wniosek o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

76

Wniosek o dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowych.

77

Wniosek o zwrot kosztów w związku z przystosowaniem stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu.

78

Wniosek o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

79

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.

80

Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego.

81

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.

82

Wniosek o zgodę na budowę grobu murowanego.

83

Wniosek o zgodę na rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za nienaruszalność grobu ziemnego czasowego.

84

Wniosek o zgodę na rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za użytkowanie gruntu pod grub murowany.

85

Zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

86

Wniosek o zgodę na wymianę lub montaż nagrobka.

87

Wniosek o dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym pod wylewkę rabatkę lub ławkę.

88

Wniosek o pozwolenie wodno-prawne.

89

Wniosek o legalizację urządzenia wodnego.

90

Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej.

91

Wniosek o ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka powstała.

92

Wniosek o pozwolenie na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji.

93

Wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

94

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

95

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

96

Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej.

97

Wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych.

98

Wniosek na wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

99

Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin.

100

Wniosek o dotację na pokrycie planowanych kosztów zalesienia gruntów.

101

Wniosek o zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

102

Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

103

Wniosek o zezwolenie na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.

104

Wniosek o uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody.

105

Wniosek o uznanie określonego terenu za użytek ekologiczny.

106

Wniosek o uznanie określonego terenu za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

107

Wniosek o założenie parku miejskiego.

108

Wniosek o utworzenie obszaru chronionego krajobrazu.

109

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.

110

Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków

111

Zgłoszenie ofert pracy.

112

Zgłoszenie obiektu budowlanego do rozbiórki.

113

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

114

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

115

Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów.

116

Zezwolenie na zajęcie nieruchomości.

117

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego.

118

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

119

Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego.

120

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

121

Zawiadomienie o zmianie składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia.

122

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.

123

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.

124

Wniosek o aktualizację danych objętych umową zaopatrzenia w wodę

125

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.

126

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne.

127

Wniosek o zezwolenie na realizację przyłączy wodociągowego

128

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne.

129

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.

130

Wniosek o zezwolenie na realizację przyłączy kanalizacyjnego

131

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.

132

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości –osoby fizyczne.

133

Wniosek o odcięcie dopływu wody

134

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

135

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne.

136

Wniosek o przywrócenie dopływu wody

137

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne.

138

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych –osoby fizyczne.

139

Wniosek o odcięcie możliwości odprowadzania ścieków

140

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych – osoby fizyczne.

141

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych – osoby prawne.

142

Wniosek o przywrócenie możliwości odprowadzania ścieków

143

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych – osoby prawne.

144

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

145

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza dodatkowego do naliczania wody bezpowrotnie zużytej

146

Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania

147

Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

148

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

149

Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego

150

Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk

 

 

Poziom III

Lp.

Nazwa usługi

1

Dane nieruchomości – osoby fizyczne.

2

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

3

Dane nieruchomości – osoby prawne.

4

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – osoby prawne.

5

Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby fizyczne.

6

Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby prawne.

7

Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby fizyczne.

8

Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby prawne.

9

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

10

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne.

11

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne.

12

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

13

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby prawne.

14

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne.

15

Wydanie zaświadczenia w sprawie dochodowości gospodarstwa

16

Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

17

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowym

18

Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych – osoby prawne.

19

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

20

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

21

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

22

Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

23

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

24

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę

25

Wniosek o nadanie imienia szkole lub placówce oświatowej.

26

Wniosek o wpis do ewidencji szkół niepublicznych.

27

Wniosek o uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej (gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola).

28

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku wyjazdowego/stacjonarnego zimowego i letniego dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i oraz placówki oświatowe prowadzone przez gminę.

29

Wniosek o dofinansowanie krajowych wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów prowadzonych przez gminę.

30

Wniosek o zasiłek szkolny.

31

Wniosek o dotację na realizację zadań z dziedziny oświaty.

32

Wniosek o dotację na zajęcia pozalekcyjne lub inne przedsięwzięcia dla szkół prowadzonych przez powiat.

33

Wniosek o stypendium socjalne ze środków unijnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

34

Wniosek o stypendium socjalne ze środków unijnych dla studentów z obszaru powiatu.

35

Wniosek o dofinansowanie obozów, seminariów i warsztatów naukowych uczniów szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez gminę.

36

Wniosek o dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z promocji i edukacji zdrowotnej.

37

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.

38

Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków

39

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.

40

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.

41

Wniosek o aktualizację danych objętych umową zaopatrzenia w wodę

42

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.

43

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne.

44

Wniosek o zezwolenie na realizację przyłączy wodociągowego

45

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne.

46

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.

47

Wniosek o zezwolenie na realizację przyłączy kanalizacyjnego

48

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.

49

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości –osoby fizyczne.

50

Wniosek o odcięcie dopływu wody

 


 

Poziom IV

Lp.

Nazwa usługi

1

Dane nieruchomości – osoby fizyczne.

2

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

3

Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby fizyczne.

4

Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby prawne.

5

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne.

6

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.

7

Wniosek o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków

8

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne.

9

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.

10

Wniosek o aktualizację danych objętych umową zaopatrzenia w wodę

11

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne.

12

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne.

13

Wniosek o zezwolenie na realizację przyłączy wodociągowego

14

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne.

15

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.

16

Wniosek o zezwolenie na realizację przyłączy kanalizacyjnego

17

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne.

18

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości –osoby fizyczne.

19

Wniosek o odcięcie dopływu wody

20

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego