Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

PSeAP–2 – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej–2

Projekt jest  realizowany w ramach II osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 2 c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
Zgodnie z uchwałą nr 132/2843/16 Zarządu Województwa z dnia 12 stycznia 2016 r. za koordynację działań w Projekcie PSeAP-2 odpowiada  Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zadania i kompetencje poszczególnych departamentów zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

  1. Projekt realizowany jest wyłącznie przez Województwo Podkarpackie,
    a bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Projekt przewiduje działania na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego będących jednostkami budżetowymi.
    PSeAP-2 jest realizowany przez Beneficjenta za pośrednictwem struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego jak również departamentów zaangażowanych do obsługi Projektu, tj. Departamentu Organizacyjnego Biura Obsługi Informatycznej. Ponadto do udziału w pracach organizacji projektowej wyznaczone zostały osoby reprezentujące poszczególne departamenty.

  2. Beneficjenci projektu

• administracja publiczna,
• osoby fizyczne, które posiadają interes prawny w zakresie zadań których realizacja leży w kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
• przedsiębiorcy którzy zobowiązani są do realizacji sprawozdawczości w zakresie należącym do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
• organizacje pozarządowe.

  1. Budżet projektu

• wartość projektu: 6 029 827,49 zł
• dofinansowanie: 5 075 407,19zł
• wkład własny: 954 420,30zł

  1. Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest usprawnienie realizacji zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obsłudze zadań Urzędu oraz udostępnienie stronom mającym interes prawny i faktyczny usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi nakierowane będą dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców, stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego.

Celami strategicznymi, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu PSeAP-2 są:
• podniesienie ilości i jakości usług udostępnianych z wykorzystaniem Internetu,
• skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu realizacji spraw oraz dostępu do informacji,
• ograniczenie konieczności osobistej obecności stron w urzędzie w trakcie załatwiania spraw,
• poprawa funkcjonowania UMWP w wyniku zwiększenia wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych,
• poprawa efektywności nadzoru nad nadzorowanymi przez Województwo Podkarpackie jednostkami organizacyjnymi,
• zwiększenie bezpieczeństwa ochrony danych znajdujących się w systemie informatycznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
• ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług publicznych należących do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
• poprawa wizerunku i promocji województwa podkarpackiego w Internecie,
• przyczynienie się do budowy społeczeństwa informacyjnego.

  1. Zakres realizacji projektu

W ramach  projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAP-2):
• wytworzone są i będą udostępnione e-usługi publiczne obsługiwane przez merytoryczne departamenty,
• wdrażane są narzędzia informatyczne (aplikacje internetowe) umożliwiające departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowego generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
• wdrażany jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
• wdrożony zostanie Informatyczny system nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
• wdraża się System zarządzania finansami i zasobami UMWP,
• zakupiono i zainstalowano sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający realizację zakładanych w projekcie celów,
• zostanie wykonana integracja udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Usług Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

Zaplanowane do realizacji w ramach projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAP-2) e-usługi będą udostępniane zainteresowanym stronom poprzez generator wniosków i platformę e-PUAP2. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do tych usług poprzez wykorzystanie komplementarnych względem generatora wniosków portali internetowych dedykowanych do udostępniania e-usług przez administrację publiczną.
W celu weryfikacji tożsamości będą wykorzystywane mechanizmy udostępniane w ramach platformy e-PUAP2, w tym podpis kwalifikowany lub profil zaufany. Zintegrowanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów z platformą e-PUAP2 umożliwi powiązanie poszczególnych spraw w ramach zdefiniowanej ścieżki obiegu dokumentów. Sposób i zakres powiązania składanych wniosków ze zdefiniowaną ścieżką obiegu dokumentów wynikał będzie z warunków technicznych funkcjonowania e-PUAP2.
W projekcie PSeAP-2 przyjęto ustalenie, że za utrzymanie aktualności e-usług odpowiedzialne będą departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie merytoryczne dla poszczególnych spraw.

Opracowała
Aleksandra Zioło

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego