Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

 

Projekty Realizowane

Departament Społeczeństwa Informacyjnego jest w fazie przygotowania realizacji kolejnych projektów, wpisujących się w strategiczne kierunki rozwoju naszego regionu:

 • PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej,
 • PSeAP-2 – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2,

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie. Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

O PROJEKCIE

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Cele projektu

Celem projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie wojewódzkiej, otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym.

Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Dodatkowym efektem związanym z realizacją projektu będzie wypełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE poprzez publikację i utrzymywanie usług danych przestrzennych w standardzie zgodnym z wymogami OGC. Jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Projekt w swoich nadrzędnych założeniach przyczyni się min. do zwiększenia efektywności zintegrowanego zarządzania na poziomie regionu, wsparcia realizacji zadań planistycznych, ochrony środowiska, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawy wizerunku i promocji Podkarpacia, usprawnienia zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym.

Pozostałe cele stawiane projektowi, to:

 • zapewnienie mechanizmów umożliwiających rozbudowę baz danych o zasoby i usługi operujące na danych przestrzennych, a pochodzące ze źródeł zewnętrznych;
 • skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu dostępu do informacji;
 • zapewnienie interoperacyjności baz danych przestrzennych województwa podkarpackiego;
 • umożliwienie analizowania różnych danych zgromadzonych w bazach infrastruktury informacji przestrzennej województwa podkarpackiego,
 • uporządkowanie przekazu informacji o regionie przy zachowaniu różnorodności tematycznej;
 • zminimalizowanie zjawiska powielania danych przestrzennych w wielu źródłach w sposób prowadzący do braku ich spójności i aktualności;
 • zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych na poziomach zarówno wojewódzkim, jak i krajowym.

Zakres rzeczowy

W zakres projektu wchodzi m.in.:

 • Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz innych baz;
 • Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania;
 • Budowa portalu regionalnego w tym opracowanie i publikacja e-usług;
 • Wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego;
 • Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiatach;
 • Tworzenie i aktualizacja powiatowych baz GESUT;
 • Tworzenie i aktualizacja BDOT500 w powiatach;
 • Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach;
 • Wdrożenie systemów geodezyjnych.

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu jest Województwo Podkarpackie i 22 partnerów - 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu.

 1. Powiat bieszczadzki
 2. Powiat brzozowski
 3. Powiat dębicki
 4. Powiat jarosławski
 5. Powiat kolbuszowski
 6. Powiat leski
 7. Powiat leżajski
 8. Powiat lubaczowski
 9. Powiat łańcucki
 10. Powiat mielecki
 11. Powiat niżański
 12. Powiat przemyski
 13. Powiat przeworski
 14. Powiat ropczycko-sędziszowski
 15. Powiat rzeszowski
 16. Powiat sanocki
 17. Powiat stalowowolski
 18. Powiat strzyżowski
 19. Miasto Krosno
 20. Miasto Przemyśl
 21. Miasto Rzeszów
 22. Miasto Tarnobrzeg.

Beneficjenci projektu

Zakłada się, że Beneficjentami ostatecznymi (rozumianymi jako grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia) będą:

 • obywatele (osoby fizyczne, mieszkańcy regionu);
 • przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze zainteresowane informacją przestrzenną i planami zagospodarowania przestrzennego);
 • osoby i podmioty związane zawodowo z informacją przestrzenną (geodeci, architekci, itp.);
 • uczelnie oraz organizacje pozarządowe.

Zakładane efekty projektu

 • wzrost poziomu zadowolenia obywateli z usług świadczonych przez administrację samorządową;
 • dostosowanie poziomu rozwoju jednostki samorządu terytorialnego do nowych technicznych i technologicznych wyzwań;
 • wzrost rozwoju, zakresu i jakości świadczenia e-usług, obejmujących informację przestrzenną;
 • wzrost konkurencyjności lokalnej oraz wojewódzkiej gospodarki i turystyki;
 • wzrost efektywności działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego i działań administracji samorządowej;
 • integracja informacji przestrzennej z procedurami i danymi opisowymi;
 • wdrożenie mechanizmów przepływu, integracji i harmonizacji danych;
 • integracja danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
 • harmonizacja danych przestrzennych i usług danych przestrzennych na poziomie lokalnym;
 • umożliwienie prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji rejestrów oraz map;
 • obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych;
 • zmniejszenie pracochłonności i czasochłonności obsługi interesantów;
 • zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych, ewidencjach oraz bazach danych prowadzonych w starostwach;
 • podniesienie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartość projektu

Projekt realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Wartość ogółem: 177 768 020,83 zł,

Wydatki kwalifikowane: 177 757 707,43 zł,

Wkład UE 85%: 151 094 049,45 zł.

 

PSeAP–2 – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej–2

 Projekt będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014-2020 Priorytet Inwestycyjny 2 c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Zgodnie z uchwałą nr 132/2843/16 Zarządu Województwa z dnia 12 stycznia 2016 r. za koordynację działań w Projekcie PSeAP-2 odpowiedzialny będzie Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zadania i kompetencje poszczególnych departamentów zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. z późniejszymi zmianami.

 1. 1. Projekt realizowany będzie wyłącznie przez Województwo Podkarpackie, a bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Projekt przewiduje działania na rzecz jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego będących jednostkami budżetowymi.

PSeAP-2 będzie realizowany przez Beneficjenta za pośrednictwem struktur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego jak również departamentów zaangażowanych do obsługi Projektu, tj. Departamentu Organizacyjnego Biura Obsługi Informatycznej. Ponadto do udziału w pracach organizacji projektowej wyznaczone zostaną osoby reprezentujące każdy departament. Osoby te będą uczestniczyły w Projekcie, jako członkowie Zespołu Projektowego lub Zespołów Roboczych.

 1. 2. Beneficjenci projektu:
 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorcy którzy zobowiązani są do realizacji sprawozdawczości w zakresie należącym do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 1. 3. Szacowany budżet
 • wartość projektu: 6 000 000,00 zł
 • dofinansowanie: 5 100 000,00 zł
 • wkład własny: 900 000,00 zł.
 1. 4.Cele projektu

Nadrzędnym celem projektu jest usprawnienie realizacji zadań przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obsłudze zadań Urzędu oraz udostępnienie stronom mającym interes prawny i faktyczny usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi nakierowane będą dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorców, stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego.

 Celami strategicznymi, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu PSeAP-2 są:

 • podniesienie ilości i jakości usług udostępnianych z wykorzystaniem Internetu,
  • skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu realizacji spraw oraz dostępu do informacji,
  • poprawa funkcjonowania UMWP w wyniku zwiększenia wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych,
  • poprawa efektywności nadzoru nad nadzorowanymi przez Województwo Podkarpackie jednostkami organizacyjnymi,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ochrony danych znajdujących się w systemie informatycznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
  • ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług publicznych należących do kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
  • poprawa wizerunku i promocji województwa podkarpackiego w Internecie,
  • przyczynienie się do budowy społeczeństwa informacyjnego.
 1. 5.Zakres realizacji projektu

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAP-2) zakłada się:

 • wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych przez merytoryczne departamenty,
 • wdrożenie narzędzia informatycznego (aplikacji internetowej) umożliwiającego departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowego generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
 • wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 • wdrożenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
 • wdrożenie Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,
 • zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego realizację zakładanych w projekcie celów,
 • integrację udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Usług Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

Zaplanowane do realizacji w ramach projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAP-2) e-usługi będą udostępniane zainteresowanym stronom poprzez generator wniosków, platformę e-PUAP2 oraz portal SeUI powstały w ramach projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do tych usług poprzez wykorzystanie komplementarnych względem generatora wniosków portali internetowych dedykowanych do udostępniania e-usług przez administrację publiczną.

W celu weryfikacji tożsamości będą wykorzystywane mechanizmy udostępniane w ramach platformy e-PUAP2, w tym podpis kwalifikowany lub profil zaufany. Dotyczyć to będzie wniosków składanych poprzez wejście na portal SeUI oraz wniosków składanych z wykorzystaniem wykonanego w ramach projektu generatora. Zintegrowanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów z platformą e-PUAP2 umożliwi powiązanie poszczególnych spraw w ramach zdefiniowanej ścieżki obiegu dokumentów. Sposób i zakres powiązania składanych wniosków ze zdefiniowaną ścieżką obiegu dokumentów wynikał będzie z warunków technicznych funkcjonowania e-PUAP2.

W projekcie PSeAP-2 przyjęto ustalenie, że za utrzymanie w aktualności e-usług odpowiedzialne będą departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie merytoryczne dla poszczególnych spraw.

Opracowała:
Aleksandra Zioło

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego