Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

W roku 2000 Strategia Lizbońska w domenie społeczeństwa informacyjnego sformułowała silnie prospołeczne priorytety: powszechności dostępu do Internetu i usług on-line, zapewnienia kwalifikacji oraz umiejętności niezbędnych do życia i pracy w otoczeniu rozwiązań ICT, a także podjęcia działań zmierzających do eliminacji obszarów wykluczenia społecznego dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Formalnym ich wyrazem stał się komunikat: eEuropa2002 – Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich przyjęty podczas specjalnego lizbońskiego szczytu Rady Europejskiej.

Postulat kształtowania społeczeństwa informacyjnego znalazł silne wsparcie w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 stanowiąc jeden z jej trzech wzmacniających się synergicznie filarów, obok podnoszenia konkurencyjności regionu oraz skracania dystansu cywilizacyjnego. Najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej stał się Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego przyjęty przez Komisję Europejską 1 października 2007 r. W RPO WP na lata 2007-2013 wyznaczono 8 osi priorytetowych. Zapisy dokumentu stanowiły, że tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie będzie realizowane w ramach osi 3 – Społeczeństwo Informacyjne, co podniesie jakość usług w zakresie infrastruktury informatycznej
i pozwoli na istotne zmniejszenie dystansu województwa w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej. RPO WP był dokumentem przedstawiającym osie priorytetowe i kierunki działań przewidziane do realizacji w oparciu o finansowe wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program był zgodny z aktualnie obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. Układ osi priorytetowych RPO WP był także spójny z priorytetami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Strategii Rozwoju Kraju oraz ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.

W dniu 8 kwietnia 2008 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął jednomyślnie Strategię Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, która była czynnikiem spajającym, swoistym narzędziem sprzyjającym osiąganiu konsensusu skupionego wokół innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego. Realizacja założeń Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego (SIWP) stanowiła istotny krok w kierunku budowania zrównoważonego rozwoju regionu, polegającego na stworzeniu balansu pomiędzy mocniej i słabiej rozwiniętymi obszarami województwa. SIWP stworzona została przy zachowaniu polityki równych szans. Zawierała rekomendacje uwzględniające działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz redukcję wykluczenia informacyjnego, szczególnie na obszarach wiejskich.
W trakcie prac diagnostycznych nad SIWP przeprowadzona została inwentaryzacja sprzętu oraz infrastruktury poszczególnych beneficjentów ostatecznych projektu. Wyniki badań posłużyły do zidentyfikowania obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie podkarpackim. W trakcie prac nad Strategią organizowano warsztaty z udziałem szerokiej gamy partnerów samorządowych, a także przedstawicieli świata nauki i biznesu, dzięki czemu dokument odpowiadał ich potrzebom.

15 kwietnia 2014 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął dokument w sprawie zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne, zinwentaryzowała sytuację w regionie stwierdzając, że infrastruktura telekomunikacyjna nadal jest słabo rozbudowana, a dostęp do usług teletechnicznych jest zróżnicowany. Bardzo duże znaczenie nadano zatem zmniejszaniu opóźnień technologicznych
i informatycznych w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przy zapewnieniu komplementarności wspieranych przedsięwzięć z inwestycjami przewidzianymi do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej infrastruktura ta winna przyczynić się do podwyższenia jakości życia mieszkańców, podniesienia dostępu do edukacji, przełamania barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”, m.in. na obszarach wiejskich i małych miast oraz stworzy łatwiejszy dostęp do informacji.

W związku decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)910 przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Program jest stosowany od dnia 23 lutego 2015 r., to jest od dnia otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. powołany został Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Opracowała:
Aleksandra Zioło

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 (PDF)

Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 (PDF)

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego