Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 337/7217/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 5 września 2017 r.

 
Regulamin
organizacji i trybu działania oraz trybu powoływania członków
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

§ 1.
Regulamin określa:
1)    organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, zwanej dalej „Radą” oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, niereprezentowanych w Radzie
2)    tryb powoływania członków Rady;

§ 2.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy;
2)    wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy;
3)    udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
4)    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
5)    wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
6)    organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
7)    wskazywanie propozycji przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w organach doradczych i społecznych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Podkarpackiego;
8)    udział przedstawicieli Rady w komisjach konkursowych organizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego;
9)    tworzenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w województwie podkarpackim oraz stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów;
10)    organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji;
11)    występowanie do organów administracji rządowej oraz samorządowej z wnioskami o informację dotyczącą współpracy z organizacjami i innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy oraz uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących strefy zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
12)    zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach;
13)    prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w województwie podkarpackim;
14)    współpraca z innymi wojewódzkimi radami pożytku publicznego oraz ze związkami rad pożytku publicznego;
15)    współpraca z powiatowymi i gminnymi radami pożytku publicznego Województwa Podkarpackiego.

§ 3
1.    Rada liczy co najmniej 18 członków.
2.    W skład rady wchodzą:
1)    przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego;
2)    4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
3)    4 przedstawicieli Marszałka Województwa Podkarpackiego;
4)    co najmniej 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4.
1.    Powołując Radę Marszałek Województwa Podkarpackiego występuje pisemnie do:
1)    Wojewody Podkarpackiego o wskazanie przedstawiciela;
2)    Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego o wskazanie przedstawicieli Sejmiku na członków Rady.
2.    Kandydaci na członków Rady będących przedstawicielami Wojewody Podkarpackiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego są zgłaszani Marszałkowi, za zgodą tych osób.

§ 5.
Kandydatów na członków Rady będących przedstawicielami Marszałka Województwa Podkarpackiego wskazuje Marszałek, określając ich kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady.

§ 6.
1.    W celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie Województwa Podkarpackiego. Marszałek Województwa Podkarpackiego ogłasza, na co najmniej cztery miesiące przed upływem kadencji Rady, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady.
2.    Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 można przekazać także za pomocą innych kanałów informacyjnych  zwiększających dostępność do tej informacji.
3.    Ogłoszenie zawiera:
1)    zaproszenie do zgłaszania kandydatów;
2)    informację o treści zgłoszenia;
3)    termin i miejsce złożenia zgłoszenia.
4.    Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
1)    opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;
2)    wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
3)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
4)    oświadczenia co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.
5)     oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922, z poźn. zm.) oraz ich publikację,
6)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5.    W zgłoszeniu informuje się o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności podmiotu zgłaszającego kandydata.

§ 7
Wyboru kandydatów dokonuje się w określnych w ogłoszeniu obszarach.

§ 8.
1.    Zgłoszenia są składane w Urzędzie Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
2.    Zgłoszenia dokonuje się za pomocą:
1)    operatora pocztowego,
2)    elektronicznie w formie skanu, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3)    osobiście
3.    Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 9
Członków Rady powołuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.

§ 10.
1.    W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, Marszałek Województwa Podkarpackiego uzupełnia skład Rady w czasie trwania jej kadencji.
2.    Uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli Wojewody, Sejmiku i Marszałka dokonuje się w sposób określony w § 4, § 5 oraz § 9.
3.    W celu uzupełnienia składu Rady o przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy Marszałek Województwa Podkarpackiego:
1)    powołuje na członka Rady kolejnego kandydata z listy w danym obszarze.
2)    w przypadku braku kolejnego kandydata z listy w danym obszarze postępuje się odpowiednio zgodnie z § 6, z tym że czas potrzebny na przeprowadzenie wyboru nowych członków Rady określa Marszałek Województwa.

§ 11
1.    Rada obraduje na posiedzeniach.
2.    Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Marszałek Województwa Podkarpackiego
3.    Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Marszałka lub co najmniej 1/3 składu Rady.
4.    Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady.
5.    W przypadku posiedzenia Rady bez odpowiedniego kworum nie można podejmować uchwał.
6.    Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
7.    Uchwały Rady między posiedzeniami są podejmowane w sposób obiegowy.
8.    Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady.

§ 12
1. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady zwykłą większością głosów. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.
2. Wiceprzewodniczący wybierani są w następujący sposób:
1) jedna osoba wybierana jest spośród przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego;
2) jedna osoba wybierana jest spośród przedstawicieli organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 13
1.    Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2.    Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1)    przewodniczenie posiedzeniom Rady;
2)    organizowanie prac Rady;
3)    ustalanie harmonogramu prac Rady, w oparciu o potrzeby i propozycje członków Rady, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Rady;
4)    reprezentowanie Rady między jej posiedzeniami;
5)    występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady.

§ 14
W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenie Rady prowadzi jeden z Wiceprzewodniczących, a w przypadku ich nieobecności członek Rady wskazany przez Radę.

§ 15
1. Rada może powoływać stałe oraz doraźne grupy robocze, zwane dalej „grupami roboczymi”.
2. Uchwała o powołaniu grupy roboczej określa zadania grupy oraz jej skład osobowy.

§ 16
Rada może:
1)    zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej
i organizacji pozarządowych nie reprezentowanych w Radzie, także przedstawicieli rad
powiatowych i gminnych;
2)    powoływać ekspertów, zlecać przeprowadzanie ekspertyz, badań związanych z realizacją zadań Rady;
3)    zapraszać przedstawicieli departamentów i innych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, które realizują swoje zadania we współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

§ 17
1.    Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
2.    Protokół z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady.

§ 18
Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

§ 19
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i inne osoby spoza Rady. Osoby spoza Rady nie posiadają prawa głosu.

§ 20
Członkowie Rady spoza administracji wykonują swoje obowiązki społecznie.

§ 21
Koszty związane z działalnością Rady, przeprowadzaniem ekspertyz i badań oraz koszty przejazdów członków Rady związanych z działalnością Rady pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

§ 22
Rada po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego uchwala regulamin sposobu realizacji zadań Rady

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin trybu działania RDPP WP.pdf)Regulamin trybu działania RDPP WP1554 kB

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego