Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

 

Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” 

W dniu 9 marca 2022 roku od godz. 9.00 w budynku przy ul. Lubelska 4, w pok. 105 odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji, powołanej Uchwałą Nr 358/7204/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 roku.


Wykaz błędów formalnych w ofertach złożonych na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 r.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 roku

 

Najważniejsze informacje o otwartym konkursie ofert „Mecenat kulturalny”
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2022 roku

Zadania konkursowe

 • W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury, sztuki, ochronny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, np. festiwale, koncerty, przeglądy, wystawy, plenery, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, spektakle.
 • Dofinansowane będą zadania dotyczące wydania wcześniej niepublikowanych, niskonakładowych wydawnictw (tylko w wersji papierowej) dokumentujących historię i kulturę regionu lub z zakresu literatury pięknej.

Cele konkursowe

 • Inicjatywy kulturalne

Celem zadania jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa podkarpackiego do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 • Dziedzictwo kulturowe

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i wartości dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego.

 • Edukacja kulturalna

Celem zadania jest poszerzenie kompetencji kulturalnych i twórczych mieszkańców województwa podkarpackiego.

Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wskazane podmioty muszą prowadzić działalność statutową w zakresie kultury.

Środki przeznaczone na realizację zadań

 • Na realizację wszystkich zadań konkursowych planuje się przeznaczyć w 2022 r. środki finansowe w wysokości 500 000 zł.
 • Minimalna kwota dotacji wynosi 10 000 zł.
 • Maksymalna kwota dotacji wynosi 30 000 zł.

Wymagany wkład własny

Wymagany wkład własny finansowy musi stanowić co najmniej 10% wartości dotacji.

Terminy konkursowe

 • Nabór ofert trwa do 14 lutego 2022 r.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 8 kwietnia 2022 r.

Termin realizacji zadań

 • Realizacja zadań konkursowych: od 1 kwietnia do 30 listopada 2022 r.
 • Termin realizacji zadań może być krótszy, a w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony do 15 grudnia 2022 roku.

Kryteria oceny ofert

 • możliwość realizacji zadania publicznego (celowość realizacji zadania, zgodność założonych rezultatów z celami zadania, sposób ich monitorowania, trwałość, adekwatność działań w stosunku do zakresu zadania) (0-22 pkt.),
 • proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot realizować będzie zadanie publiczne (0-10 pkt.),
 • kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (racjonalność i efektywność zaplanowanych kosztów w stosunku do rezultatów i działań, analiza zgodności pomiędzy działaniami a kalkulacją kosztów, prawidłowość sporządzenia kosztorysu) (0-10 pkt.),
 • środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł na realizację zadania, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 6 pkt.),
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w poprzednich latach (0-2 pkt.).

Miejsce składania ofert

 • Oferty można składać osobiście:

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 7.30-15.30.

 • Oferty można przesłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem „Mecenat kulturalny”. Decyduje data nadania pocztowego.

 • Oferent może do konkursu pn. „Mecenat kulturalny” złożyć 1 ofertę.
 • Do oferty nie dołącza się załączników.

Dokumenty konkursowe

Dokumenty, o których mowa w tym konkursie:

 • wzór oferty realizacji zadania publicznego - formularz podmiotu zewnętrznego,
 • ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego - formularz podmiotu zewnętrznego,
 • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego- formularz podmiotu zewnętrznego,

zostały określone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Dodatkowe informacje

W ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury realizowanych:

 • w 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęło 276 ofert. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 39 zadań i udzielił dotacji na ich realizację w kwocie 581 872 zł ogółem.
 • w 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wpłynęły 173 oferty. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyłonił 44 zadania i udzielił dotacji na ich realizację w kwocie 669 000 zł ogółem.

Kontakt w sprawie konkursu

Oddział mecenatu kulturalnego i ochrony zabytków

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów ul. Lubelska 4,

tel. 17 743 30 04, 17 743 30 14 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego