Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

image002

 

Województwo Podkarpackie od 2016 r. realizuje projekt nr w ramach naboru wniosków nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-001/16 pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”

Przedmiotem projektu jest dostawa :
- pięć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;
- dwa czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne;
- dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne;

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: Infrastruktura komunikacyjna.
Działanie: Infrastruktura kolejowa.
Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.
Okres realizacji projektu: od 2016-10-20 do 2018.
Wartość projektu ogółem: 157 721 670,00 zł.
Wydatki kwalifikowalne – dofinansowanie: 128 165 000,00 zł, w tym:
wkład UE - 108 940 250,00 zł, budżet państwa - 19 224 750,00 zł.
Wydatki niekwalifikowalne – wkład własny - 29 556 670,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu kolejowym oraz poprawa jakości oferowanych usług transportowych poprzez zakup nowego taboru kolejowego. Przedmiotem projektu jest zakup 9 zespół trakcyjnych:
2 spalinowych i 7 elektrycznych , które będą wykorzystywane do realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Zakup nowego taboru umożliwi zastąpienie przestarzałych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz uzupełni tabor w zakresie spalinowych zespołów trakcyjnych. Tym samym projekt przyczyni się do podniesienia standardu podróżowania transportem kolejowym. Ponadto przyczyni się on do wzrostu udziału taboru będącego własnością województwa w kolejowych przewozach pasażerskich. Zakupione pojazdy będą spełniać wymagane prawem normy techniczne
i bezpieczeństwa. Ponadto zakup nowoczesnego taboru będzie stanowił odpowiedź na konieczność dostosowania transportu dla osób niepełnosprawnych. Zakupione pojazdy zostaną wyposażone w windy/pochylnie oraz miejsca specjalnie zabezpieczone dla pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowoczesny standard planowanych do zakupu pojazdów zostanie zapewniony również poprzez zamontowanie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Ze względu na ochronę środowiska w pojazdach zostanie zastosowany system zamkniętych WC. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Zastosowanie przy produkcji pojazdów nowych, lekkich materiałów, wysokiej sprawności zespołów napędowych, zintegrowanej automatyki wspomaganej systemami teleinformatycznymi zwiększy efektywność funkcjonowania pojazdów pod kątem energetycznym. Zakup taboru kolejowego stanowi istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia dalszego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Dzięki inwestycji kolej będzie się umacniać jako alternatywny i komfortowy środek transportu na terenie województwa podkarpackiego.

Zakup nowego taboru kolejowego przyniesie wymierne korzyści w postaci:
• zwiększenia niezawodności transportu kolejowego;
• zwiększenie na terenie województwa obsługi połączeń nowoczesnymi pojazdami spełniającymi normy UE ;
• poprawy dostępności środków komunikacji kolejowej dla osób niepełnosprawnych;
• zwiększenia komfortu podróży oraz zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych;
• zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo, redukcji niektórych uciążliwości związanych z koleją, np. hałasu czy spalin ;
• poprawy dostępności regionów peryferyjnych do połączeń kolejowych wraz ze stałym wzrostem liczby pasażerów;
• zapewnienia sprawnego, szybkiego i komfortowego sposobu przemieszczania się dla mieszkańców, turystów, uczestników imprez kulturalnych i sportowych;
• zwiększenia liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

ZAKRES RZECZOWY

Zakupione w ramach projektu pojazdy będą posiadały i charakteryzowały się następującymi parametrami technicznymi:
• maksymalna prędkość jazdy 160 km/h dla pojazdów trójczłonowych i czteroczłonowych
• maksymalna prędkość jazdy zespołów spalinowych 120 km/h ;
• jednoprzestrzenne wnętrze w układzie siedzeń zapewniających maksymalne wykorzystanie pojemności wnętrza;
• dynamiczny system informacji pasażerskiej;
• system monitoringu;
• Wi-Fi;
• system łączności pasażer-maszynista;
• system klimatyzacji;
• automaty biletowe;
• dostęp i specjalnie przygotowane miejsca dla osób ograniczonych ruchowo (w tym niepełnosprawnych);
• miejsca przeznaczone do przewozu rowerów.

Producentami taboru są:
- dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych firma Newag S.A. Nowy Sącz
- siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych firma PESA Bydgoszcz S.A.

Ostatni pojazd zostanie dostarczony w 2018 r.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego