Otwórz/zamknij mapę strony
Strona archiwalna, zawiera treści umieszczane w okresie od stycznia 2011 do marca 2022 roku.

pomoc ukraina 2

pomoc ukraina 3

 

Miniatura artykułu

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. To nowy program dla województwa podkarpackiego, dzięki któremu do regionu trafi aż 2 mld 181 mln euro. Tę dobrą informację przekazał na konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl.

Oprócz marszałka udział w konferencji wzięła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojciech Magnowski, dyrektor departamentu Zarządzania RPO w urzędzie marszałkowskim.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dziś projekt regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Przed nami konsultacje, które są obowiązkowe, zapisane w ustawie i muszą trwać minimum trzydzieści pięć dni. Trafią one do środowisk samorządowych, organizacji społecznych oraz gospodarczych. Poprzez konsultacje społeczne chcemy pozyskać opinie, uwagi i propozycje z tych wszystkich środowisk, po to żeby ten program był jak najbardziej dopasowany do potrzeb mieszkańców województwa, do potrzeb społecznych i gospodarczych, a także do potrzeb przedsiębiorców i partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, aby w konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy, którzy poczuwają się do obowiązków obywatelskich – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

 

 

Zarząd województwa skierował projekt do konsultacji społecznych, które potrwają do 4 lutego 2022 roku. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w Rzeszowie 14 stycznia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce. Kolejne będą miały miejsce w Przemyślu, Krośnie i w Tarnobrzegu. Dodatkowo 2 lutego 2022 roku za pośrednictwem stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych urzędu marszałkowskiego odbędzie się wysłuchanie publiczne, w którym będą mogli wziąć udział zainteresowani mieszkańcy województwa podkarpackiego.

W ramach nowego programu budżet środków unijnych dla województwa podkarpackiego wyniesie 2 mld 181 mln euro. Będą się składać na niego zarówno środki z Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 mld 634 mln euro oraz środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 547 mln euro. Podkarpackie zajmuje tym samym 5 miejsce w kraju pod względem wysokości przyznanego wsparcia dla programów regionalnych. Porównując do perspektywy finansowej 2014-2020, region otrzyma ponad 67 mln euro więcej, pomimo znaczącego spadku pomocy skierowanej dla Polski.

Program regionalny jest dwufunduszowy. Są w nim zarówno te inwestycje twarde finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak: drogi, kanalizacja, wodociągi, infrastruktura związana z odnawianymi źródłami energii, kwestie związane z kulturą, turystyką, rozwojem przedsiębiorczości, ale również projekty miękkie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli: włączenie społeczne, kwestie usług zdrowotnych, czy aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  wszystko to będzie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia – mówiła sekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dodając:

Wachlarz inwestycji w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia jest bardzo szeroki, dlatego też ważny element konsultacji, czy wysłuchania publicznego jest istotny z punktu widzenia inwestowania tych środków i rozwoju całego województwa podkarpackiego – dodała.

W związku z rozwijającym się w Europie trendem w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, najbardziej oczekiwanymi projektami z punktu widzenia Komisji Europejskiej będą inwestycje wspomagające ochronę środowiska. Dlatego w podkarpackim programie to właśnie na  przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych, ochronę środowiska, efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii została zaplanowana jedna
z najwyższych kwot, tj. ponad 500 mln euro.

Kolejną bardzo ważną dziedziną, która w ramach nowej perspektywy finansowej może uzyskać znaczące wsparcie finansowe jest edukacja. Dlatego właśnie w ramach programu szczególny nacisk zostanie położony na tworzenie i wyposażenie nowoczesnych pracowni robotycznych oraz naukę programowania.  Łącznie na ten cel w programie regionalnym przewidziano aż 20 mln euro.

O wsparcie w ramach FEP będą mogli starać się, podobnie jak w latach ubiegłych, zarówno przedsiębiorcy, samorządy, szkoły, szpitale, jak i instytucje, fundacje oraz stowarzyszenia reprezentujące różne dziedziny życia.

Wojciech Magnowski, dyrektor departamentu Zarządzania RPO w urzędzie marszałkowskim przybliżył nowy program regionalny:

Ze środków EFRR dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje w zakresie: działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw, rozwoju klastrów, e-usług publicznych, rozwoju OZE, efektywności energetycznej, przystosowania do zmian klimatu, ochrony terenów cennych przyrodniczo, retencji wody, gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej, regionalnej infrastruktury transportowej i taboru oraz mobilności miejskiej, a także inwestycje w kierunku wzmacniania gospodarki o obiegu zamkniętym – mówił dyrektor Magnowski.

Wsparcie obejmie ponadto obszar edukacji wszystkich szczebli i skoncentruje się na poprawie warunków kształcenia i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt, a także pomoce dydaktyczne. Uwzględniając rosnącą rolę Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w profilaktyce i opiece nad pacjentami (w tym pacjentami z chorobami przewlekłymi) oraz stopniowe odchodzenie od systemu skoncentrowanego na lecznictwie szpitalnym ze środków programu wspomagany będzie ten obszar.

Planowane są także działania dedykowane poprawie dostępności infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami. Doceniony zostanie również wysoki potencjał sektora kultury i turystyki w regionie. W perspektywie 2021-2027 będzie kontynuowane wsparcie rozwoju terytorialnego z wykorzystaniem zintegrowanego podejścia.

Wszystkie inwestycje realizowane w Priorytecie 6. Rozwój Zrównoważony Terytorialnie będą musiały być wdrażane poprzez instrumenty terytorialne: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) lub Inne Instrumenty Terytorialne (IIT).

Ze środków EFS+ planowane jest aktywne wsparcie osób pozostających bez pracy
w szczególności młodych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa, a także planujących otworzyć swój pierwszy biznes. Dzięki temu zostaną wzmocnione ich kompetencje w celu budowania stabilnych miejsc pracy.

Wsparcie otrzymają także osoby starsze i potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu poprzez usługi społeczne i zdrowotne zgodnie z procesem deinstytucjonalizacji tj. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych. W dalszym ciągu będą tworzone i utrzymywane miejsca edukacji przedszkolnej, a także innowacyjne obszary tj. nauki programowania, robotyki, czy podnoszenia kompetencji uczniów w zakresie twórczego myślenia w związku ze zmieniającą się rolą szkoły.

W programie przewidziany jest także nowy instrument: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) finansowany ze środków EFS+. Tym samym Lokalne Grupy Działania z terenu Podkarpacia uzyskają szerszy dostęp do środków unijnych, co przełoży się na skuteczniejsze rozwiązywanie potrzeb społecznych na poziomie lokalnym.

Kształt programu regionalnego FEP 2021-2027 obejmuje część infrastrukturalną i społeczną zaprogramowaną w 10 Priorytetach: Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, Energia i Środowisko, Mobilność miejska, Mobilność i Łączność, Infrastruktura Bliżej Ludzi, Rozwój Zrównoważony Terytorialnie, Kapitał ludzki gotowy do zmian, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz Pomoc techniczna (finansowany z EFRR) i pomoc techniczna (finansowany z EFS+).

Tekst: Daniel Kozik

Zdjęcia: Anna Magda

Wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego