Portal Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

parp malyPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" z Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie jest przeznaczone dla  przedsiębiorców m. in. na udział w targach i misjach gospodarczych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r.

4 maja 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Zapraszamy serdecznie na wyjątkowy "Startup Mixer", podczas którego każdy będzie mógł skonsultować swój pomysł biznesowy z animatorami projektu Platform Startowych.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy odpowiedziami na pytania dotyczące naboru wniosków do działania 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPOWP 2014-2020.

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektyw 2004/17/WE oraz 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych a zaczynają obowiązywać przepisy nowych dyrektyw. Prace nad nowelizacją dostosowującą Prawo Zamówień Publicznych do nowych dyrektyw nie zostały zakończone, dlatego Ministerstwo Rozwoju rekomenduje stosowanie opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych zaleceń.

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego zaktualizowano załącznik 3a Kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR.

Od 13 kwietnia 2016 r. obowiązuje zaktualizowany harmonogram konkursów dla Programu Polska Wschodnia (POPW) na rok 2016 r. Zmiany dotyczą I osi Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Działanie 1.2 PO PW stanowi kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działaia doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, w tym:

Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków UE

Back to top