Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację do projektu "Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu” – Ścieżka A (dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do udziału w projekcie mogą aplikować osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
• w wieku 15 -29 lat;
• zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
• bierne zawodowo, nie pracujące, nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nie poszukujące pracy, w tym niepełnosprawne;
• nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;
• nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu;
• które nie podlegają szczegółowym wyłączeniom podanym w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie (Ścieżka A lub Ścieżka B);
• które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 01.08.2016r. do 05.08.2016r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00
W ramach Ścieżki A będzie można uzyskać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własne firmy oraz finansowe wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc przez okres 6-ciu miesięcy. W ramach ścieżki A oferujemy także: ustalenie indywidualnego planu działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia i doradztwo z zakładania firmy i przygotowania biznes planu i doradcze wsparcie pomostowe.
Miejsce składania dokumentów i kontakt:
Biuro projektu - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56, VI piętro, 35-060 Rzeszów

W okresie sierpień-październik 2016r. będzie prowadzona rekrutacja do Ścieżki B (dla osób zainteresowanych szkoleniami zawodowymi i stażami)
W ramach Ścieżki B będzie można zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażach (za udział w stażu przewidziane jest stypendium),, a także nabyć nowe kwalifikacja zawodowe dzięki szkoleniom zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, (szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego Ministra). W ramach Ścieżki B oferujemy także: ustalenie indywidualnego planu działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiednej osoby.

Zapraszamy do kontaktu!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie, składania dokumentów rekrutacyjnych udzielają:
Barbara Jakimiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Gawle, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 17 55 55 016
kom.: 510 964 909
dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.fundacjatarnowskiego.pl projekt „Zmiana szansą za zatrudnienie na Podkarpaciu”