Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Infrastruktura i Środowisko. Wnioski można składać od 30 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r.

Przedmiot konkursu: głęboka, kompleksowa modernizacjia energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Typ projektów podlegających dofinansowaniu:

 • ocieplenie  przegród  zewnętrznych  obiektu,  w  tym  ścian  zewnętrznych,  podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa  systemów  grzewczych  lub  podłączenie  bardziej  efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku budowa  lub  przebudowa  wewnętrznych  instalacji  odbiorczych  oraz  likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja  OZE w  modernizowanych  energetycznie  budynkach,  jeśli  to  wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz miast subregionalnych (w przypadku województwa podkarpackiego: Rzeszów, Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)

Dofinansowanie:

Projekty zostaną wsparte za pomocą instrumentu mieszanego składającego się z pożyczki preferencyjnej, dotacji oraz premii inwestycyjnej.

Dotacja: 15% - 25% kosztów kwalifikowalnych - intensywność dotacji uzależniona od wielkości osiągniętej w wyniku realizacji inwestycji oszczędności energii zgodnie z poniższym schematem:

1.3.2 dotacja

Premia inwestycyjna: 10% - 20% kosztów kwalifikowalnych (w formie częściowego umorzenia udzielonej pożyczki, umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki). Wysokość premii inwestycyjnej uzależniona od wielkości osiągniętego w wyniku realizacji inwestycji standardu energetycznego modernizowanego budynku6 zgodnie ze schematem:

1.3.2 pois premia

Maksymalna wysokość wparcia ze środków UE: 75% kosztów kwalifikowanych

Wysokość pożyczki (P) dla dofinansowywanego projektu należywyznaczyć wg wzoru: P = 75% * KK –(PI + D)

P – wysokość pożyczki

PI – wysokość premii inwestycyjnej

D - wysokość dotacji

KK – koszty kwalifikowalne

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa na stronie www.poiis.nfosigw.gov.pl

Kontakt w sprawie konkursu:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

22 45-90-469