Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

powerPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosł nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca 2015 r. do 3 lipca 2015 r.

 

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

 

 1. Osoby w wieku do 25 roku życia, które:  

• mają ustalony II profil pomocy, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ustalony I profil pomocy;   

•  nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,  

• nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych      

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia, które rejestrowały się jako osoby bezrobotne w 2015 do projektu przystąpić mogą tylko osoby pod warunkiem, iż od ostatniej rejestracji do czasu przystąpienia do projektu nie upłynął okres 4 miesięcy. Momentem przystąpienia do projektu jest udzielenie wsparcia finansowego – które zostanie wypłacone przez Urząd najwcześniej w terminie 2 m-cy od dnia złożenia w/w wniosku.

 

2.    Osoby w wieku 25-29 lat, które:

• mają ustalony II profil pomocy, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach -  ustalony I profil pomocy;

• nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,

• nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych.

 

Kwota, o jaką można wnioskować, to maksymalnie 22 000,00 zł.

 

Środki przyznawane będą w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje www.pup.rzeszow.pl