logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Postepowanie unieważnione

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania kompleksowej organizacji trzydniowych warsztatów szkoleniowych nt. "Startupy - instrumenty finansowe oraz pozadotacyjne środki dla przedsiębiorców ze środków unijnych oraz upraszczanie języka dokumentacji konkursowej Funduszy Europejskich". Szkolenie dla maksymalnie 50 osób. 

W terminie 14-16.12.2017 r.

Szczegóły w zaproszeniu do złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 5 grudnia 2017 r. do godz. 10.00 w formie papierowej drogą pocztową, faxem pod numer (17) 747 64 27, osobiście w siedzibie Zamawiającego al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 226 w zamkniętej kopercie.

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
6.  Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Piekarz
tel.: 17 773 60 16