logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

badania-innowacyjne3Od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. przedsiębiorcy, szkoły wyższe i jednostki naukowe mogą składać wnioski o dotację w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP na prowadzenie prac rozwojowych lub prowadzenie badań na potrzeby innowacyjności gospodarki regionu.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 są:

  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe

mające siedzibę (oddział) na terenie województwa podkarpackiego lub mające miejsce zamieszkania i zakład główny, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza na terenie województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Typy składanych projektów w ramach Działania 1.3:

  • dotacje na prowadzenie prac rozwojowych przez jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa zmierzające do opracowania i komercjalizacji innowacji produktowych, usługowych bądź organizacyjnych,
  • dotacje na prowadzenie badań na potrzeby innowacyjności gospodarki regionu (z wyłączeniem projektów wspieranych w ramach poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”).

    Poziom dofinansowania

1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, tj. realizowanych przez organizacje badawcze, które wyniki prac B+R (stanowiących przedmiot projektu objętego wsparciem) będą szeroko rozpowszechniać, wysokość dofinansowania wynosi:

- do 70 % wydatków kwalifikowanych.

2. W przypadku dofinansowania projektów w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych:

a) w odniesieniu do wydatków na badania podstawowe, maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- do 100% wydatków kwalifikowanych,

b) w odniesieniu do wydatków na badania przemysłowe, maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- do 70% wydatków kwalifikowanych - w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

- do 60% wydatków kwalifikowanych - w przypadku średnich przedsiębiorstw,

- do 50% wydatków kwalifikowanych - w przypadku wnioskodawców niebędących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,

c) w odniesieniu do wydatków na eksperymentalne prace rozwojowe, maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- do 45% wydatków kwalifikowanych - w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

- do 35% wydatków kwalifikowanych - w przypadku średnich przedsiębiorstw,

- do 25% wydatków kwalifikowanych - w przypadku wnioskodawców niebędących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą,

d) poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15%, ale nie więcej niż do 80%,

 

Na realizację projektów w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji do rozdysponowania w ramach konkursu przewidziano kwotę 10 mln PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości pod numerami telefonów (017) 747 6100, (017) 747 6154, (017) 747 6155, (017) 747 6106.

Ogłoszenie o konkursie: https://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2726