logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu ubiegania się o dofinansowanie ze środków działania 1.1 B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP.

Szkolenie odbędzie się 4 marca 2013 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. Poprowadzą je pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP.
 

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektów – podmioty uprawnione do aplikowania.
  2. Podstawa prawna ubiegania się o dofinansowanie – zasady udzielania pomocy de mnimis.
  3. Poziom dofinansowania, maksymalna i minimalna wartość projektów.
  4. Przykładowe rodzaje projektów.
  5. Wydatki kwalifikowalne, kwalifikowalność wydatków jako proces.
  6. Omówienie wymogów formalnych (regulaminu konkursu).
  7. Omówienie kryteriów oceny projektów.
  8. Trwałość projektu.
  9. Uwagi nt. wypełniania wniosku o dofinasowanie oraz  sporządzania biznesplanu.
  10. Realizowanie projektów zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych”.


Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza online na stronie www.szkolenia.podkarpackie.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!